Algemene voorwaarden www.hettuinleven.com

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Verkoper: www.hettuinleven.com Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via www.hettuinleven.com opdracht heeft gegeven om producten te leveren. Product: al hetgeen op www.hettuinleven.com wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.
2.2 Alle gebruikers van www.hettuinleven.com (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.hettuinleven.com verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.
2.4 Verkoper behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

3. Informatie
3.1 De informatie op www.hettuinleven.com is uiterst zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het niet uit te sluiten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de informatie aanwezig zijn. www.hettuinleven.com is hiervoor nimmer aansprakelijk.
3.2 Beeldmateriaal. Op www.hettuinleven.com wordt door middel van fotomateriaal en afbeeldingen geprobeerd een zo duidelijk mogelijk beeld van het te bestellen product te geven. Het kan echter voorkomen dat een product op details afwijkt van het product zoals dit op www.hettuinleven.com wordt getoond. Koper is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen het beeld en de werkelijkheid.
3.3 Koper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor prijzen dan wel informatie welke door derden op de website zijn geplaatst (bijvoorbeeld m.b.t. tarieven, afmetingen e.d.) en de eventueel hierop gebaseerde transacties.

4. Offertes en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen op www.hettuinleven.com zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een besteld product niet meer leverbaar blijkt te zijn dan wordt in overleg met koper gezocht naar een alternatief. Indien gewenst kan koper de overeenkomst in dat geval ontbinden.
4.2 Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (delen van) offertes of aanbiedingen vergissingen of verschrijvingen bevatten.
4.3 Aanbiedingen of offertes gelden voor de huidige bestelling en niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

5. Prijzen en verzendkosten
5.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op www.hettuinleven.com luiden in Euro’s, zijn incl. 21% BTW, exclusief verzendkosten. Verzend kosten door heel Nederland, zijn zichtbaar in het besteloverzicht (m.u.v. de Waddeneilanden). Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden en het buitenland op aanvraag.
5.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

6. Bestellen en betalen
6.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft de keuze uit 3 betalingsmogelijkheden: direct betalen via iDEAL, vooraf overmaken, eenmalige machtiging.
6.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op rekeningnummer Rabobank 1440.31.078 t.n.v. Het Tuinleven – CreActivA Tuinontwerp te Amersfoort. Als binnen vijf dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.
6.3. Bij een eenmalige machtiging, machtigt u Het Tuinleven, om eenmalig het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Het Tuinleven zal hiervoor binnen 5 werkdagen zorg dragen. Wanneer dit om welke reden dan ook niet lukt, zal de koper op de hoogte worden gesteld door middel van e-mail.
6.4 Er kan ook betaald worden met diverse kortingsbonnen. Hettuinleven.com kan zelf kortingsbonnen met codes verstrekken, maar er kan ook betaald worden middels cadeaubonnen als, Podium cadeaukaart, Webshop giftcard en Fijn cadeaukaart.

7. Levering
7.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.
7.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).
7.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
7.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.
7.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat reeds op het moment van aflevering over van verkoper op koper.
8.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.

9. Herroeping en retourneren
9.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij www.hettuinleven.com direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht (afkoelingsperiode) om de bestelling binnen 14 dagen te annuleren. Daarna heeft koper nog 14 dagen om het product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van koper naar de webwinkel, of ander door de webwinkel aangeven adres, zijn voor rekening van de koper. Deze regel geld mits geleverde producten ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking retour geleverd worden. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper.
Retouradres: www.hettuinleven.com Hunzestraat 15, 3812 HT Amersfoort, tenzij anders afgesproken.
9.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper uiteraard kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening. Neem in dit geval altijd direct contact op met info@hettuinleven.com.
9.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.
9.4 Wij raden u aan artikelen alleen retour te zenden via het postkantoor (PostNL). U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren. Ook kan Hettuinleven.com adviseren om de producten op locatie af te laten halen door de betreffende leverancier of transporteur. Mogelijk zal op dat moment direct keuring plaatsvinden of worden producten direct verruild.
9.5 Artikelen die speciaal voor u gemaakt of besteld zijn kunnen niet worden geretourneerd. Dit staat bij de productinformatie van de betreffende producten vermeld. Wilt u zeker weten of uw product achteraf te ruilen is, vraag hier dan naar alvorens u uw bestelling plaatst.

10. Garantie en aansprakelijkheid
10.1 Hettuinleven.com hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst. In de meeste gevallen is dat 1 jaar, dit wordt echter bij ieder product, afzonderlijk weergegeven. De garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, (pogingen tot) reparatie door derden, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Hettuinleven.com. Deze door Hettuinleven.com aangeboden garantieregeling, doet niets af aan de rechten van de klant die het kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
10.2 Aanspraak op de garantie kan men uitsluitend maken indien men direct na constatering van het defect - doch uiterlijk binnen een jaar na levering door verkoper schriftelijk - dan wel per email contact opneemt met Hettuinleven.com.
10.3 Hettuinleven.com is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hettuinleven.com. Hettuinleven.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
10.4 Indien Hettuinleven.com, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

11. Uw persoonsgegevens / privacy
11.1 www.hettuinleven.com draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. www.hettuinleven.com gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.
11.2 Voor statistische doeleinden houdt www.hettuinleven.com de bezoekersstatistieken bij. Algemene informatie als bezoekersaantallen, duur van het bezoek en tijdstippen wordt hierin bijgehouden. Resultaten worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik en de gegevens zijn niet te herleiden tot individuele bezoekers.

12. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14. Klachtenregeling
14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15. Communicatie
Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.

16. Contact
Het Tuinleven.com is onderdeel van CreActivA Tuinontwerp en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32138842. Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: info@hettuinleven.com of schriftelijk via:
www.hettuinleven.com
Hunzestraat 15
3812 HT Amersfoort

17. Copyright
Op de inhoud en vormgeving van de webshop www.hettuinleven.com rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van www.hettuinleven.com. Indien toestemming hiervoor niet is gegeven en het copyright van www.hettuinleven.com wordt geschonden dan zal www.hettuinleven.com hierop actie ondernemen.

Het herroepingrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@hettuinleven.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Uitsluiting herroepingrecht
Het herroepingrecht is uitgesloten voor:

Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen zoals maatwerk producten en tuinontwerpen waarbij volgens offerte gewerkt wordt.

Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals maatwerk producten, producten die in de tuin verwerkt of bevestigd zijn aan de grond of andere materialen, waardoor deze onbruikbaar, of onverkoopbaar zijn geworden.

Producten met verpakking waarvan de verzegeling verbroken is.

Zakelijke klanten.

Formulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Het Tuinleven
Hunzestraat 15
3812 HT Amersfoort
info@hettuinleven.com

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:...................................................................

de levering van de volgende (digitale) inhoud:..........................................................

de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:........................................

Besteld op(*)/Ontvangen op(*)................................................................................

Naam/Namen consument(en).................................................................................

Adres consument(en).............................................................................................

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum...................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Nadat dit formulier door u per post of per e-mail is verzonden wordt uw verzoek in behandeling genomen. Er zal dan door ons getoetst worden of voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in het herroepingrecht. U ontvangt binnen uiterlijk 7 dagen een reactie.

Download het herroepingrecht incl formulier

Het Tuinleven
Hunzestraat 15
3812 HT Amersfoort

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 150,00 zullen bedragen.


Download hier het herroepingrecht incl. het formulier
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Het Tuinleven | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel